U Nar. nov., br. 3 od 8.1.2020. objavljena je Odluka o lokalnim porezima Grada Našica kojom se utvrđuju lokalni porezi koji su izvor prihoda Grada Našica, visina stope prireza porezu na dohodak i porez na potrošnju, visina poreza na kuće za odmor te nadležno porezno tijelo za utvrđivanje i naplatu poreza na potrošnju i poreza na kuće za odmor.  

Lokalni porezi Grada Našica su:

-  prirez porezu na dohodak koji se plaća po stopi od 8%,

-  porez na potrošnju plaća se po stopi od 3%,

-  porez na kuće za odmor plaća se u iznosu od 10,00 kuna/m² korisne površine 

   kuće za odmor.

Danom primjene ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o prirezu porezu na dohodak (»Narodne novine«, broj 156/09. i »Službeni glasnik Grada Našica« broj 10/09.), Odluka o gradskim porezima Grada Našica (»Službeni glasnik Grada Našica«, broj 3/17.) i Odluka o izmjenama Odluke o gradskim porezima Grada Našica (»Službeni glasnik Grada Našica«, broj 2/18.).

Ova Odluka primjenjuje se od 1. siječnja 2020. godine, osim odredbe o prirezu porezu na dohodak, koja stupa na snagu prvoga dana u mjesecu nakon mjeseca objave u »Narodnim novinama«.

Natrag