U Nar. nov., br. 129 od 31.12.209. objavljena je Odluka o lokalnim porezima Grada Dubrovnika https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2019_12_129_2623.html, a stupa na snagu 1. siječnja 2020.

Stopa prireza porezu propisana je u visini od 10%.

Natrag