U Nar. nov., br. 98/20 od 2. rujna 2020. objavljena je Odluka o iznosu tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom koja stupa na snagu 1. listopada 2020.

Odlukom su utvrđeni iznosi tarifnih stavaka za zajamčenu opskrbu električnom energijom prema Metodologiji za određivanje iznosa tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom (»Narodne novine«, broj 20/19), za energetski subjekt HEP ELEKTRA d.o.o., Ulica grada Vukovara 37, Zagreb, za razdoblje od 1. listopada 2020. do 31. prosinca 2020.

Natrag