U Nar. nov., br. 5/20 od 15.1.2020. objavljena je Odluka o izmjeni Odluke o porezima Općine Promina koja stupa na snagu prvoga dana od dana objave u Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2020. godine.

Ovom Odlukom ukida se prirez porezu na dohodak.

Natrag