U Nar. nov., br. 78/20 od 8.7.2020. objavljena je Odluka o izmjeni Odluke o porezima Općine Gornji Kneginec (u nastavku: Odluka) koja stupa na snagu osmoga dana od dana objave u ''Službenom vjesniku Općine Gornji Kneginec''.

U Odluci o porezima Općine Gornji Kneginec (Nar. nov., br. 27/2020 i »Službeni vjesnik Općine Gornji Kneginec« broj 1/2020) mijenja se čl. 7. i glasi: »Poslove u svezi s utvrđivanjem, evidentiranjem, nadzorom, naplatom i ovrhom radi naplate poreza iz članka 2. točke 3. ove Odluke obavljat će Ministarstvo financija, Porezna uprava.«

Odluka će se objavit u »Narodnim novinama« i »Službenom vjesniku Općine Gornji Kneginec«.

Natrag