U Odluci o lokalnim porezima Grada Našica (Nar. nov., br. 3/20 i 46/20) mijenjaju se opće odredbe kojima se utvrđuje porez na potrošnju. Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Službenom glasniku Grada Našica«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2021.

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_04_46_941.html

Natrag