U Nar. nov., br. 66 od 5. 6. 2020. objavljena je Odluka o izmjeni Odluke o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola za školsku godinu 2019./2020. kojim Vlada Republike Hrvatske mijenja stavak 5. točke VI. Odluke (iz “Narodnih novina”, broj 81/19) vezane uz prijevou maturanata za dane pohađanja državne mature, odnosno za dane izrade i obrane završnog rada. Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u “Narodnim novinama”.

Natrag