U Nar. nov., br. 56 od 13.5.2020. objavljena je Odluka o izmjeni Odluke o gradskim porezima Grada Belišća, koja je stupila na snagu 1. svibnja 2020. godine.

Ovom Odlukom propisane se vrste poreza koje uvodi Grad Belišće, visina stope poreza i nadležno tijelo za utvrđivanje i naplatu poreza.

Natrag