U Nar. nov., br. 3 od 8.1.2020. objavljena je Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o lokalnim porezima Općine Bilje koja stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a objavit će se i u »Službenom glasniku Općine Bilje«. Ovom Odlukom između ostalog mijenja se prirez poreza na dohodak koji plaćaju obveznici poreza na dohodak s područja Općine Bilje, a koji se plaća po stopi od 5% od utvrđene osnovice.

Natrag