U Nar. nov., br. 105/20 od 25.9.2020. objavljena je Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o objavljivanju Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja (u nastavku: Odluka) koja stupa na snagu 26.9.2020.

Odluka propisuje mijenjanje pojedinih odredbi kao i dodavanje odredbi u:

 • HSFI 1 – Financijski izvještaji,
 • HSFI 2 – Konsolidirani financijski izvještaji,
 • HSFI 3 – Računovodstvene politike, promjene računovodstvenih procjena i pogreške,
 • HSFI 4 – Događaji nakon datuma bilance,
 • HSFI 5 – Dugotrajna nematerijalna imovina,
 • HSFI 6 – Dugotrajna materijalna imovina,
 • HSFI 7 – Ulaganja u nekretnine,
 • HSFI 8 – Dugotrajna imovina namijenjena prodaji i prestanak poslovanja,
 • HSFI 9 – Financijska imovina,
 • HSFI 10 – Zalihe,
 • HSFI 11 – Potraživanja,
 • HSFI 12 – Kapital,
 • HSFI 13 – Obveze,
 • HSFI 14 – Vremenska razgraničenja,
 • HSFI 15 – Prihodi,
 • HSFI 16 – Rashodi,
 • HSFI 17 – Poljoprivreda.
Natrag