U Nar. nov., br. 129 od 31.12.209. objavljena je Odluka o gradskim porezima Grada Donjeg Miholjca https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2019_12_129_2622.html., koja stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenom glasniku Grada Donjeg Miholjca«, osim odredbi o prirezu porezu na dohodak koje stupaju na snagu prvoga dana u mjesecu nakon mjeseca u kojem je ova Odluka objavljena u »Narodnim novinama« - stopa prireza od 8% od 1. siječnja 2020.

Natrag