U Odluci o općinskim porezima Općine Konjščina (Nar. nov., br. 2/18 i 46/20) dopunjuju se odredbe o plaćanju odnosno oslobođenju od plaćanja općinskih poreza u uvjetima posebnih okolnosti.
Ova Odluka stupa na snagu sljedećeg dana po objavi u »Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije«.
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_04_46_942.html

Natrag