U Nar. nov., br. 53/20 od 30. travnja 2020. objavljena je Uredba o osiguranju izvoza, a stupila je na snagu 1. svibnja 2020.

Ovom Uredbom uređuje se način obavljanja poslova osiguranja izvoza hrvatskih roba, radova i usluga od netržišnih rizika u ime i za račun Republike Hrvatske. Poslovi osiguranja izvoza u smislu ove Uredbe obavljaju se sa svrhom promicanja i poticanja hrvatskog izvoza te konkurentnosti hrvatskih gospodarskih subjekata i za cilj imaju razvoj, jačanje i internacionalizaciju hrvatskog gospodarstva.

Ova Uredba sadržava odredbe koje su u skladu sa sljedećim aktima Europske unije:

  1. Direktive Vijeća od 27. studenoga 1984. o recipročnim obvezama izvozno-kreditnih organizacija država članica koje postupaju u ime države ili uz njezinu potporu, ili javnih tijela koja djeluju umjesto tih organizacija, kada se radi o zajedničkim jamstvima za ugovore koji uključuju jedan ili više podizvoditeljskih ugovora u jednoj ili više država članica Europskih zajednica (SL L 314, 4. 12. 1984.)
  2. Direktive Vijeća 98/29/EZ od 7. svibnja 1998. o usklađivanju osnovnih odredaba o osiguranju izvoznih kredita za pokriće srednjoročnih i dugoročnih poslova (SL L 148, 19. 5. 1998.).

Na ugovore po poslovima osiguranja izvoza koje je HBOR sklopio i odluke o poslovima osiguranja izvoza donesene do dana stupanja na snagu ove Uredbe, primijenit će se Uredba o osiguranju izvoza (»Narodne novine«, br. 61/07, 92/08 i 79/10).

Stupanjem na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o osiguranju izvoza (»Narodne novine«, br. 61/07, 92/08 i 79/10).

Natrag