U Nar. nov., br. 7 od 17.1.2020. obavljena je Naredba o mjesečnoj osnovici za obračun doprinosa za obvezna osiguranja člana posade broda u međunarodnoj plovidbi za 2020. godinu koja stupa na snagu dana 18.1.2020., a primjenjuje se od 1.1.2020.

Ovom Naredbom propisuje se mjesečna osnovica za obračun doprinosa za obvezno osiguranje člana posade broda u međunarodnoj plovidbi u obveznom mirovinskom osiguranju ako u Republici Hrvatskoj ima prebivalište, odnosno uobičajeno boravište (rezident) i u obveznom zdravstvenom osiguranju te zdravstvenom osiguranju zaštite zdravlja na radu ako u Republici Hrvatskoj ima prebivalište ili odobreni stalni boravak.

Visina mjesečne osnovice određuje se prema tablici »Osnovice za doprinose pomoraca u međunarodnoj plovidbi« koja je sastavni dio ove Naredbe, a ista se usklađuje svake godine s iznosom najmanje mjesečne osnovice propisane Naredbom ministra financija o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za tekuću godinu.

Stupanjem na snagu ove Naredbe prestaje važiti Naredba o mjesečnoj osnovici za obračun doprinosa za obvezna osiguranja člana posade broda u međunarodnoj plovidbi za 2019. godinu (»Narodne novine« br. 5/2019.).

Natrag