Kako dokazati/osporiti tvrdnje o pogodovanju određenom gospodarskom subjektu?

Žalbeni navodi o pogodovanju određenom gospodarskom subjektu ili proizvođaču prilikom određivanja predmeta nabave i izrade tehničkih specifikacija ubrajaju se u najčešće razloge osporavanja dokumentacije o nabavi.

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave je stvorila već ustaljenu praksu i shvaćanje o pravilima dokazivanja postojanja odnosno osporavanja ovakvih tvrdnji. O navedenom shvaćanju računa trebaju voditi potencijalni žalitelji, ali i naručitelji i to već prilikom istraživanja tržišta i pripreme postupka kako bi se s uspjehom otklonili žalbeni navodi u slučaju izjavljene žalbe.

Opis predmeta nabave i tehničke specifikacije

Sastavljanje dokumentacije o nabavi, uključujući opis predmeta nabave i tehničke specifikacije, u ovlasti je naručitelja i navedene radnje uvjetovane su prije svega njegovim potrebama. Međutim, Zakon o javnoj nabavi (Nar. nov., br. 120/16; u nastavku: ZJN 2016) isto tako propisuje da opis predmeta nabave i tehničke specifikacije ne smiju pogodovati određenom gospodarskom subjektu, već moraju omogućavati jednak pristup postupku javne nabave te ne smiju imati učinak stvaranja neopravdanih prepreka za otvaranje javne nabave tržišnom natjecanju, osim ako to nije opravdano predmetom nabave u baš tom posebnom slučaju. No, takvo ograničavanje onda mora biti i dokazivo.

Svakom specifikacijom predmeta nabave naručitelji zapravo u određenoj mjeri sužavaju tržište, međutim u slučaju kad gospodarski subjekti smatraju da to čine prekomjerno i protivno ZJN 2016 i na način da se pogoduje određenom gospodarskom subjektu, mogu žalbom osporavati dokumentaciju o nabavi.

Činjenicu ograničenja tržišnog natjecanja dužan je dokazati žalitelj.

Ako žalitelj dostavi dokaze kojima dokazuje ograničenje tržišnog nadmetanja, na naručitelju leži teret dokaza osporavanja navoda žalitelja.

Što mora dokazati žalitelj?

Prema pravilima o teretu dokazivanja iz čl. 403. ZJN 2016, činjenicu ograničenja tržišnog natjecanja dužan je dokazati žalitelj. Navedenu činjenicu žalitelj može dokazati tako što će u žalbenom postupku predočiti dokaze da na tržištu postoje gospodarski subjekt(i), uključujući i njega, koji mogu u postupku nabave ponuditi proizvod, koji, premda, ne udovoljava traženoj tehničkoj specifikaciji u cijelosti, ali udovoljava specifičnim zahtjevima naručitelja u pogledu svojstva i namjene proizvoda, a koje zahtjeve je naručitelj definirao sukladno svojim osobnim potrebama. Dakle, sama činjenica da žalitelj nije u mogućnosti ponuditi traženi proizvod, tehnologiju, dimenzije, i sl., ne znači automatski da se radi o diskriminaciji ili ograničavanju tržišnog natjecanja. To zato što ZJN 2016 omogućava ravnopravno sudjelovanje u postupku primjerice kroz institut zajednice ponuditelja ili korištenjem podugovaratelja. Zato žalitelji o nemogućnosti sudjelovanja u tom postupku trebaju priložiti dokaze ne samo za sebe, već i za druge gospodarske subjekte koji se nalaze u njihovom položaju. Po potrebi za čim više njih.

Što mora dokazati naručitelj?

Ukoliko žalitelj dostavi dokaze kojima dokazuje ograničenje tržišnog nadmetanja, na naručitelju leži teret dokaza osporavanja navoda žalitelja, a što pretpostavlja dostavljanje odgovarajućih dokaza kojima se takav navod osporava (npr. dokazivanjem da tehničke specifikacije ne omogućuju pristup samo jednom gospodarskom subjektu).

Na naručitelju je dakle zadatak osporiti tvrdnje žalitelja dostavom dokaza i da drugi gospodarski subjekti mogu udovoljiti traženim zahtjevima iz dokumentacije o nabavi. Prema praksi Državne komisije naručitelj ne mora dostaviti dokaze za više gospodarskih subjekata od onih za koje je dostavio žalitelj. Oportuno je da se raspolaže s još najmanje dva gospodarska subjekta koji mogu udovoljiti navedenom, iako iz većeg broja slučajeva proizlazi da je dovoljno i samo jedan uz onog za kojeg žalitelj tvrdi da mu se pogoduje.

Pregled prakse

Budući da svaki postupak javne nabave ipak nosi i svoje posebnosti, nemoguće je sve slučajeve uvijek svrstati pod isti nazivnik. Stoga, u nastavku upućujemo na više rješenja Državne komisije u kojima se ovo pitanje postavilo u žalbenom postupku na dokumentaciju o nabavi: KLASA: UP/11-034-02/20-01/122 od 20.4.2020., (str. 4-5), KLASA: UP/11-034-02/20-01/250 od 14.5.2020. (str. 5), KLASA: UP/11-034-02/20-01/354 od 4.6.2020. (str. 3-4), KLASA: UP/II-034-02/18-01/411 od 11.7.2018. (str. 2-3), KLASA: UP/11-034-02/19-01/727 od 15.10.2019. (str. 4-5), KLASA: UP/11-034-02/19-01/791 od 22.10.2019. (str. 2-3) i dr.

Pročitajte više: Praksa DKOM-a u smislu pogodovanja određenom ponuditelju kroz opis predmeta nabave i tehničke specifikacije (FIP 2/2019)

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

Natrag