U Nar. nov., br. 17/20 od 14. veljače 2020. objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu kapitala (u nastavku: Zakon), koji stupa na snagu  od 22. veljače 2020.

Novine i dorade koje donosi ovaj Zakon u odnosu na osnovni tekst Zakona o tržištu kapitala (Nar. nov., br. 65/18; u nastavku: ZTK), prvenstveno su vezane uz potpuno usklađivanje hrvatskog regulatornog okvira za tržište kapitala odnosno osiguravanje primjene odredbi Uredbe (EU) 2017/1129 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2017. o prospektu koji je potrebno objaviti prilikom javne ponude vrijednosnih papira ili prilikom uvrštavanja za trgovanje na uređenom tržištu te stavljanju izvan snage Direktive 2003/71/EZ (u nastavku: Uredba (EU) 2017/1129) na području Republike Hrvatske.

S obzirom da se od 21. srpnja 2019. godine Uredba (EU) 2017/1129 u cijelosti izravno primjenjuje na području Republike Hrvatske, ovim Zakonom bilo je potrebno brisati odredbe kojima su u hrvatski pravni sustav prenesene odredbe Direktive 2003/71/EZ, a koja je potpunim stupanjem na snagu Uredbe (EU) 2017/1129 stavljena izvan snage. Isto tako, bilo je potrebno propisati nadležnosti Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (u nastavku: Agencija), te prekršajne odredbe vezano za kršenje odredbi Uredbe (EU) 2017/1129.

Zakonom se podiže dosadašnji prag za obvezu objave prospekta za javne ponude vrijednosnih papira sa postojećih 5.000.000,00 eura na 8.000.000,00 eura u kunskoj protuvrijednosti uz obvezu izrade informacijskog dokumenta o ponudi za sve ponude vrijednosnih papira između 4.000.000,00 eura i 8.000.000,00 eura u kunskoj protuvrijednosti. Navedena izmjena predstavlja administrativno rasterećenje za izdavatelje i/ili ponuditelje (ne traži se više odobrenje prospekta od strane Agencije za izdanja odnosno ponude vrijednosnih papira koje ne premašuju iznos od 8.000.000,00 eura u kunskoj protuvrijednosti) te se pojeftinjuje izdavanje vrijednosnih papira, a istovremeno ulagači dobivaju kroz informacijski dokument ujednačene i bitne informacije na temelju kojih mogu donijeti odluku o ulaganju.

Za potrebe primjene odredbi Zakona i Uredbe (EU) br. 2017/1129 iznosi u eurima preračunavaju se u kunsku protuvrijednost uz primjenu srednjeg tečaja Hrvatske narodne banke na određene dane koji su propisani odredbama Zakona.

Radi provedbe Uredbe (EU) 2017/2402 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2017. o utvrđivanju općeg okvira za sekuritizaciju i o uspostavi specifičnog okvira za jednostavnu, transparentnu i standardiziranu sekuritizaciju te o izmjeni direktiva 2009/65/EZ, 2009/138/EZ i 2011/61/EU te uredaba (EZ) br. 1060/2009 i (EU) br. 648/2012 (u nastavku: Uredba o sekuritizaciji) unesene su izmjene kojima su propisani uvjeti pod kojima investicijska društva i kreditne institucije mogu obavljati poslove servisera vezano za poslove sekuritizacije.

Nadalje, Zakonom se izvršava daljnje usklađivanje s Direktivom 2014/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o tržištu financijskih instrumenata i izmjeni Direktive 2002/92/EZ i Direktive 2011/61/EU (u nastavku: MiFID II), i to u dijelu pragova za odobrenje za stjecanje kvalificiranog udjela u investicijskom društvu (postojeći prag od 20 % za odobrenje spušta se na 10 %), primjene pravila ponašanja na kvalificirane nalogodavatelje, pretpostavki pod kojima burza kao operater uređenog tržišta može obavljati usluge dostave podataka. Zakonom se olakšavaju uvjeti za korištenje izuzetka iz članka 3. MiFID-a II, koji predstavlja nacionalnu diskreciju. Naime, ZTK propisuje pravni oblik tržišnog posrednika kao dioničkog društva ili društva s ograničenom odgovornošću. S obzirom da na tržištu financijskih usluga djeluju i obrti (kao npr. zastupnici u osiguranju), a obzirom na opseg usluga i odgovornosti koje isti imaju, bilo je potrebno, radi olakšavanja uvjeta i izjednačavanja uvjeta za obavljanje usporedivih djelatnosti na financijskom tržištu, dopustiti i obrtima da obavljaju djelatnost tržišnog posredovanja u skladu s odredbama ZTK.

Isto tako, bilo je potrebno propisati i manje stroge organizacijske i kadrovske uvjete za obavljanje poslova tržišnog posrednika, u svrhu olakšanja poslovanja i administrativnog rasterećenja tržišnih sudionika koji djeluju isključivo na tržištu Republike Hrvatske.

Nadalje, Zakonom se ukida obveza revizije Fonda za zaštitu ulagatelja, a radi nerazmjernih troškova koji u tom slučaju idu na teret Fonda. Umjesto obvezne revizije uvodi se, po uzoru na ovlasti Agencije prema drugim subjektima nadzora, mogućnost da Agencija odbije financijske izvještaje odnosno da nadzornom mjerom naloži reviziju. Time je zadržan nadzor nad financijskim izvještajima Fonda, ali uz manji troškovni aspekt.

Značajnija izmjena odnosi se i na dodatne ovlasti Agencije vezano za korporativno upravljanje u izdavateljima, u smislu prikupljanja i objave informacija. Navedenim dopunama dodatno se osnažuje korporativno upravljanje izdavatelja čiji su financijski instrumenti uvršteni na uređeno tržište bez dodatnih administrativnih ili financijskih tereta.

Isto tako, Zakonom se dorađuju nadzorne mjere koja Agencija može izreći kada financijske informacije izdavatelja nisu izrađene u skladu s relevantnim okvirom za financijsko izvještavanje, čime se nadležnosti Agencije dodatno usklađuju s Smjernicama ESMA-e o provedbi odredaba koje se odnose na financijske informacije (ESMA/1293hr).

Nadalje, detaljnije su propisane mjere i sankcije koje će se primjenjivati na one fizičke i/ili pravne osobe sudionike tržišta kapitala, koje su odgovorne za određene prekršaje. Izmjene prekršajnih odredbi na odgovarajući način prate izmjene i dopune materijalnih odredbi. Konačno, uočen je niz odredbi koje je bilo potrebno doraditi radi jasnoće, pravne sigurnosti i provedivosti te nomotehničkih i jezičnih ispravaka, a u cilju jasnijeg i preciznijeg izričaja.

Natrag