U Nar. nov., br. 124 od 12. studenoga 2020. objavljene su Izmjene i dopune Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu (Nar. nov., br. 124/20) koje stupaju na snagu dana 13. studenoga 2020.

Natrag