U Nar. nov., br. 53/20 od 30. travnja 2020. objavljen je Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju, a stupio je na snagu 1. svibnja 2020.

Dopunskim zdravstvenim osiguranjem, kao vrstom dobrovoljnoga zdravstvenog osiguranja osiguranim osobama osigurava se pokriće troškova zdravstvene zaštite iz obveznoga zdravstvenog osiguranja.

S obzirom na to da iznos prihodovnog cenzusa nije mijenjan od 2008. godine, ovim se Zakonom uređuje da osigurane osobe ostvaruju pravo na plaćanje premije dopunskoga zdravstvenog osiguranja iz sredstava državnog proračuna na način da se svake godine vrši "indeksacija", odnosno da se prihodovni cenzus usklađuje s promjenama prosječnog indeksa potrošačkih cijena i promjenama prosječne bruto plaće. Odluku o usklađivanju prihodovnog cenzusa prema predloženom zakonu donosi Upravno vijeće Zavoda na temelju podataka Državnog zavoda za statistiku, najkasnije do 30. studenoga tekuće godine za sljedeću godinu.

Natrag