U Nar. nov., br. 41/20 od 3.4.2020. objavljen je Ispravak Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obrtu.

U članku 34. u dodanom članku 88.a stavku 2. riječi koje glase: »članka 29. podstavka 15.« trebaju glasiti: »članka 81. stavka 2. podstavka 15.«.

Natrag