U Nar. nov., br. 27. od 11. ožujka 2020. objavljen je Dodatak I . o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora ugostiteljstva sklopljenog 20. prosinca 20 19. godine https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_03_27_642.html .

Navedenim dodatkom mijenja se čl. 3. kojim se, pored ostalog, propisuje da se ugovorne strane obvezuju da neće kolektivnim ugovorima na razini regija, županija i kolektivnim ugovorima ili aktima trgovačkog društva/obrta, određena prava urediti u manjem opsegu od utvrđenih ovim kolektivnim ugovorom te da ovaj Ku ne obvezuje poslodavce za radnike s posebnim ovlastima.

Natrag