U Nar. nov., br. 63 od 28.6.2019. objavljen je Zakon o zemljišnim knjigama koji stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Ovim se Zakonom uređuje ustrojstvo, uređenje, vođenje i čuvanje zemljišnih knjiga, određuje predmet i vrste upisa te vođenje zemljišnoknjižnih postupaka.

Stupanjem na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o zemljišnim knjigama Nar. nov., br. 91/96 – 108/17), osim odredbe čl. 85. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zemljišnim knjigama Nar. nov., br. 55/13) koja prestaje važiti stupanjem na snagu Uredbe o tarifi sudskih pristojbi.

 

Natrag