U Nar. nov., br. 66/19 od 10. srpnja 2019. objavljen je Zakon o vodnim uslugama koji stupa na snagu 18. srpnja 2019. godine.

Ovaj Zakon je pravna pretpostavka za rješavanje brojnih problema u vodnokomunalnom sektoru kao što je njegova fragmentiranost nastala u prethodnih deset godina (trenutno posluje 190 isporučitelja u Republici Hrvatskoj) i u vezi s tim usitnjenost vodoopskrbnih područja, postojanje preko 200 lokalnih vodovoda koji nisu pod upravljanjem javnih isporučitelja gdje je zdravstvena ispravnost vode za ljudsku potrošnju upitna, nedopustivo veliki gubici iz vodoopskrbnih sustava (oko 50 %), i na kraju nedovoljna razvijenost javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda (priključenost oko 53 %), te nepriuštivost cijene vodne usluge, posebice u ruralnim područjima, neravnomjeran razvoj svih područja u pogledu vodnokomunalne infrastrukture.

Ovim Zakonom uređuju se sljedeća pitanja:

 • područja pružanja vodnih usluga
 • komunalne vodne građevine
 • pravni oblik i odgovornost isporučitelja vodnih usluga
 • osnove ustrojstva javnog isporučitelja vodnih usluga
 • poslovanje javnog isporučitelja vodnih usluga
 • ugovor o isporuci vodnih usluga
 • opći uvjeti isporuke vodnih usluga
 • cijena vodnih usluga
 • posebne isporuke vode
 • priključenje na komunalne vodne građevine
 • ispunjenje obveza iz višegodišnjeg programa gradnje
 • ekonomska regulacija cijena vodnih usluga i naknade za razvoj
 • nadzor nad pružanjem vodnih usluga
 • prekršajne odredbe i
 • prijelazne i završne odredbe kojim se osigurava uspostava jednog isporučitelja na uslužnom području.

Naročito skrećemo pažnju na Prijelazne i završne odredbe Zakona (čl. 86. – 116.) kojima se propisuju prethodne radnje za provedbu pravila o jednom isporučitelju na uslužnom području, ustrojavanje jedinstvenog isporučitelja vodnih usluga, početak pružanja vodnih usluga po novom javnom isporučitelju vodnih usluga, mjere za neprovedbu pravila o jednom isporučitelju na uslužnom području te ostale prijelazne i završne odredbe.

Svi upravni postupci započeti po odredbama Zakona o vodama (Narodne novine, br. 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14 i 46/18) dovršit će se po odredbama toga Zakona.

Natrag