U Nar. nov. br. 98 od 16.10.2019. objavljen je Zakon o izmjeni Zakona o arhivskom gradivu i arhivima koji stupa na snagu 1. siječnja 2020.
Sukladno ovim izmjenama Zakona, upravni nadzor nad radom arhiva čiji su osnivači druge pravne i fizičke osobe obavlja ministarstvo nadležno za poslove kulture.

Natrag