U Nar. nov. br. 98 od 16.10.2019. objavljen je Zakon o izmjenama Zakona o radu koji stupa na snagu 1. siječnja 2020.

Ovim se Zakonom Zakon o radu usklađuje se s odredbama Zakona o sustavu državne uprave, u dijelu kojim se propisuje obavljanje poslova ureda državne uprave u županiji, odnosno uredu Grada Zagreba nadležnih za poslove rada, na način da se ti poslovi povjeravaju nadležnim upravnim tijelima županija odnosno Grada Zagreba.

Natrag