U Nar. nov., br. 32/19 od 29.3.2019. objavljen je Zakon o izmjenama Zakona o provedbi Uredbe (EZ) br. 2003/2003 o gnojivima (u nastavku: Zakon) koji stupa na snagu 1.4.2019.

U Zakonu o provedbi Uredbe (EZ) br. 2003/2003 o gnojivima (Nar. nov., br. 81/13.) čl. 8. mijenja se i glasi:

»Inspekcijski nadzor nad provedbom Uredbe (EZ) br. 2003/2003 i ovoga Zakona obavljaju poljoprivredni inspektori Državnog inspektorata.«.

Natrag