U Nar. nov., br. 32/19 od 29.3.2019. objavljen je Zakon o izmjenama Zakona o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (u nastavku: Zakon) koji stupa na snagu 1.4.2019.

U Zakonu o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (Nar. nov., br. 29/18.) čl. 47. mijenja se i glasi:

»Inspekcijski nadzor nad provedbom ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona obavljaju poljoprivredni inspektori Državnog inspektorata.«.

Natrag