U Nar. nov., br. 32/19 od 29.3.2019. objavljen je Zakon o izmjenama Zakona o informiranju potrošača o hrani (u nastavku: Zakon) koji stupa na snagu 1.4.2019.

U Zakonu o informiranju potrošača o hrani (Nar. nov., br. 56/13, 14/14 i 56/16) čl. 4. mijenja se i glasi:

»(1) Nadležno tijelo za provedbu ovoga Zakona je središnje tijelo državne uprave nadležno za poljoprivredu (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

(2) Za provedbu posebnih stručnih poslova delegiranih od Europske komisije te drugih poslova, kao i savjetovanja Ministarstva ministar nadležan za poljoprivredu može rješenjem ovlastiti pravne osobe s javnim ovlastima i druge javne ustanove.

(3) Protiv rješenja iz stavka 2. ovoga članka nije dopuštena žalba, već se može pokrenuti upravni spor.

(4) Ministar nadležan za poljoprivredu ovlašten je pravilnikom, naredbom ili naputkom urediti sva pitanja nužna za provedbu ovoga Zakona te pitanja za koja Uredba (EU) br. 1169/2011 dopušta donošenje nacionalnih mjera, pod uvjetom da se time ne zabranjuje, ne sprječava ili ne ograničava sloboda kretanja unutar Europske unije proizvoda koji su u skladu s Uredbom (EU) br. 1169/2011.«.

Nadležno tijelo za provedbu službenih kontrola prema odredbama ovoga Zakona je Državni inspektorat. Službene kontrole nad provedbom ovoga Zakona provode poljoprivredni inspektori, sanitarni inspektori i veterinarski inspektori Državnog inspektorata sukladno posebnom propisu o službenim kontrolama te ovlastima određenim posebnim zakonima.

Natrag