U Nar. nov., br. 39 od 17.42019. objavljen je Zakon o izmjenama Zakona o građevnim proizvodima koji stupa na snagu 18.4.2019.

Ovim izmjenama Zakon o građevnim proizvodima usklađuje se sa Zakonom o Državnom inspektoratu u dijelu koji se odnosi na tržišni nadzor.

Natrag