U Nar. nov., br. 32/19 od 29.3.2019. objavljen je Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o zaštiti životinja (u nastavku: Zakon) koji stupa na snagu 1.4.2019.

U Zakonu o zaštiti životinja (Nar. nov., br. 102/17.) u čl. 75. st. 2. mijenja se i glasi:

»(2) Inspekcijski nadzor u provođenju ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega provode veterinarski odnosno poljoprivredni inspektori Državnog inspektorata u skladu s ovlastima određenim posebnim propisima o veterinarstvu odnosno poljoprivredi.«.

Natrag