U Nar. nov., br. 32/19 od 29.3.2019. objavljen je Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o provedbi uredbi Europske unije o zaštiti životinja (u nastavku: Zakon) koji stupa na snagu 1.4.2019.

U Zakonu o provedbi uredbi Europske unije o zaštiti životinja (Nar. nov., br. 125/13, 14/14 i 92/14) u čl. 3. iza st. 2. dodaje se st. 3. koji glasi:

»(3) Inspekcijski nadzor za provedbu uredbi Europske unije iz članka 1. ovoga Zakona provodi Državni inspektorat kao središnji državni ured koji obavlja inspekcijske poslove na području Republike Hrvatske.«.

Natrag