U Nar. nov., br. 32/19 od 29.3.2019. objavljen je Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o gnojivima i poboljšivačima tla (u nastavku: Zakon) koji stupa na snagu 1.4.2019.

U Zakonu o gnojivima i poboljšivačima tla (Nar. nov., br. 163/03, 40/07, 81/13 i 14/14) u čl. 15. st. 2. mijenja se i glasi:

»(2) Inspekcijski nadzor u provođenju ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega obavljaju poljoprivredni inspektori Državnog inspektorata.«.

Natrag