U Nar. nov., br. 32/19 od 29.3.2019. objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o veterinarsko-medicinskim proizvodima (u nastavku: Zakon) koji stupa na snagu 1.4.2019.

Natrag