U Nar. nov., br. 40/19 od 19.4.2019. objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudskom registru (u nastavku: Zakon) koji stupa na snagu 20.4.2019., osim čl. 4. st. 2. koji je dopunjen čl. 3. Zakona koji stupa na snagu 1.12.2019.

Zakon između ostalog uređuje temeljem kojih elektroničkih isprava je moguće izvršiti upis u sudski registar; da se podnesku u elektroničkom obliku kao i elektroničkoj prijavi potpisanoj naprednim elektroničkim potpisom javnog bilježnika daje snaga javno ovjerene isprave; mogućnost uvida u javno objavljene podatke u glavnoj knjizi i javne isprave koje su u elektroničkom obliku u zbirci isprava putem internetske stranice registra bez naknade; tko je sve i na koji način ovlašten podnositi prijave za upis u sudski registar; kada će se likvidacijska masa odnosno stečajna masa upisati u sudski registar kao poseban subjekt upisa; o kojim upisima u sudski registar su sudski savjetnici i ovlašteniregistarski referenti ovlašteni u prvom stupnju samostalno odlučivati; obvezu upisa barem jedne adrese elektroničke pošte za svaki subjekt upisa te podatak o boravištu strane fizičke osobe, ako ga imaju; koji se podaci upisuju u sudski registar za likvidatore, stečajne upravitelje, privremene stečajne upravitelje, povjerenike u predstečajnom postupku i izvanredne povjerenike; brisanje obveze upisivanja predmeta poslovanja za javno trgovačko društvo u sudski registar; brisanje obveze upisivanja djelatnosti podružnice s obzirom da se predmet poslovanja više ne upisuje u sudski registar; u kojem obliku se može podnijeti prijava za upis, koja se prijava smatra elektroničkom prijavom i za koje upise u registar se mora podnijeti elektronička prijava, a za koje se može podnijeti elektronička prijava kada se za to ostvare tehnički uvjeti; da se tvrtka (naziv) subjekta upisa mora jasno razlikovati od tvrtke ili naziva drugog subjekta upisa na području Republike Hrvatske (a ne kao do sada na području istog registarskog suda); pravila o prijavi za rezervaciju imena ili naziva na daljinu te dostavi u postupku rezervacije imena ili naziva; osnivanje društva na daljinu bez punomoćnika; rok u kojem se mora donijeti rješenje o upisu u sudski registar, itd.

Ministar nadležan za poslove pravosuđa donijet će odluku o podnošenju prijava za upis osnivanja trgovačkog društva na daljinu u elektroničkom obliku iz čl. 25. st. 2. Zakona kada se za to ispune tehnički uvjeti, a najkasnije do 1.9.2019.

Odluku o podnošenju ostalih prijava iz čl. 25. st. 2. Zakona u elektroničkom obliku ministar nadležan za poslove pravosuđa donijet će kada se za to ispune tehnički uvjeti, a najkasnije do 1.5.2020.

Ministar nadležan za poslove pravosuđa uskladit će Pravilnik o načinu upisa u sudski registar (Nar. nov., br. 22/12. i 127/14.) s odredbama Zakona u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu Zakona.

Natrag