U Nar. nov., br. 39 od 17.42019. objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji koji stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Ovim Zakonom uređuju se sljedeća pitanja: razvrstavanje građevina obzirom na zahtjevnost gradnje od zahtjevnijih prema manje zahtjevnijima;, dopuštena odstupanja u građenju;, izrada glavnog i drugih projekta u elektroničkom obliku te smanjivanje njegova sadržaja i troškova izrade; oslobađanje investitora od obveze pribavljanja posebnih uvjeta i uvjeta priključenja koji su uvjet za izdavanje građevinske dozvole; smanjenje broja potvrda glavnog projekta koje je potrebno izdati u svrhu izdavanja građevinske dozvole; postupak utvrđivanja posebnih uvjeta i uvjeta priključenja na način koji će osigurati njihovo brže utvrđivanje, odnosno utvrđivanje u propisanim rokovima i smanjenje troškova njihova utvrđivanja;  komunikacija između javnopravnih tijela koja utvrđuju posebne uvjete i uvjete priključenja, tijela koja izdaju građevinske dozvole, drugih javnopravnih tijela, projektanata, zainteresiranih osoba i javnosti elektroničkim putem, uspostavom elektroničke oglasne ploče; izdavanje građevinske dozvole (olakšavanje izdavanja građevinskih dozvola u slučajevima u kojima nije donesen urbanistički plan uređenja, smanjenje obveza podnositelja zahtjeva, komunikacija elektroničkim putem); izdavanje uporabne dozvole, te nadzor nad provedbom zakona.

Natrag