U Nar. nov., br. 25 od dana 13.3.2019. objavljen je Zakon o Državnom uredu za reviziju koji stupa na snagu dana 21.3.2019., kojim danom prestaje važiti Zakon o Državnom uredu za reviziju (»Narodne novine«, br. 80/11.).

Ovim se Zakonom uređuju osnivanje, ustrojstvo, nadležnost, način rada te druga područja koja se odnose na rad Državnog ureda za reviziju.

Natrag