Ustavni sud RH odbio zahtjev za ocjenu suglasnosti s Ustavom čl. 434. i 435. ZJN 2016

Na sjednici održanoj 5. veljače 2019. Ustavni sud Republike Hrvatske donio je Odluku br. U-I-2911/2017 kojom se odbija zahtjev za ocjenu suglasnosti s Ustavom čl. 434. i 435. Zakona o javnoj nabavi (Nar. nov., br. 120/16.; u nastavku: ZJN 2016).

Naime, nakon što je 1. siječnja 2017. ZJN 2016 stupio na snagu, Visoki upravni sud Republike Hrvatske podnio je 27. lipnja 2017. Ustavnom sudu zahtjev za ocjenu suglasnosti s Ustavom čl. 434. i članka 435. ZJN-a, smatrajući da su nesuglasni s čl. 3., 5., 14., 18., 29. i 115. Ustava Republike Hrvatske (Nar. nov., br. 56/90 – 5/14).

Riječ je o sljedećim odredbama ZJN 2016:

Članak 434.

(1) Protiv odluke Državne komisije nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske.

(2) U slučaju iz članka 432. stavka 5. ovoga Zakona, rok za podnošenje tužbe počinje teći istekom roka od osam dana od dana javne objave.

(3) Odluka u upravnom sporu donijet će se u roku od 30 dana od dana podnošenja uredne tužbe.

(4) Ako Visoki upravni sud Republike Hrvatske poništi odluku Državne komisije, svojom će presudom odlučiti i o žalbi u postupku javne nabave.

(5) Odluku u upravnom sporu Državna komisija će objaviti na svojim internetskim stranicama bez anonimizacije.

Članak 435.

Svaka osoba koja je pretrpjela štetu zbog povreda ovoga Zakona ima mogućnost naknade štete pred nadležnim sudom prema općim propisima o naknadi štete.

U predmetima u kojima je za vrijeme trajanja ovog postupka bila podnesena upravna tužba sukladno osporavanim odredbama ZJN 2016, Visoki upravni sud Republike Hrvatske je rješenjem zastajao s postupkom donošenja navedene odluke. Nakon ove Odluke Ustavnog suda takvi postupci bi sada trebali biti nastavljeni i odluke donesene u propisanom roku. U novopokrenutim upravnim sporovima ne bi smjelo doći do zastajanja postupka, već bi Visoki upravni sud RH trebao postupiti sukladno odredbama čl. 434. i 435. ZJN 2016.

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Godišnju pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ za 2019. možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a po cijenama od 1.000,00 kn (internet izdanje), 1.300,00 kn (tiskano izdanje) ili 1.600,00 kn (internet i tiskano izdanje).

 

 

Natrag