U Nar. nov., br. 95 od 4.10.2019. objavljena je Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila koja stupa na snagu 12. listopada 2019. Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (»Narodne novine«, br. 78/11, 106/12, 130/13, 19/15 i 119/15).

Ova Uredba donesena je na temelju čl. 32. i  36. st. 3. Zakona o fiskalnoj odgovornosti (»Narodne novine«, broj 111/18).

Ovom Uredbom propisuje se:

– izgled i sadržaj Izjave o fiskalnoj odgovornosti i prateće dokumentacije

– način vođenja Registra trgovačkih društava i drugih pravnih osoba obveznika davanja Izjave o fiskalnoj odgovornosti

– postupak i rokovi sastavljanja i predaje Izjave o fiskalnoj odgovornosti te način i rokovi izvještavanja Ministarstva financija o uočenim nepravilnostima po provedenim provjerama sadržaja Izjava o fiskalnoj odgovornosti

– oblik i sadržaj izvještaja o primjeni fiskalnih pravila,

kao i druga bitna pitanja vezana uz davanje Izjave o fiskalnoj odgovornosti, sukladno Zakonu o fiskalnoj odgovornosti.

Izjava se prvi put sastavlja za 2019. godinu u 2020. godini sukladno čl. 14. ove Uredbe.

Više o novoj Uredbi možete pročitati ovdje.

Natrag