Uredba o prestanku važenja Uredbe o uvjetima za obavljanje trgovine na veliko i trgovine s trećim zemljama za određenu robu

U Nar. nov., br. 95 od 4.10.2019. objavljena je Uredba o prestanku važenja Uredbe o uvjetima za obavljanje trgovine na veliko i trgovine s trećim zemljama za određenu robu koja stupa na snagu 12. listopada 2019. Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o uvjetima za obavljanje trgovine na veliko i trgovine s trećim zemljama za određenu robu (»Narodne novine«, br. 47/14 i 62/15).

Postupci za izdavanje suglasnosti koji neće biti dovršeni na dan stupanja na snagu ove Uredbe, dovršit će se prema odredbama Uredbe o uvjetima za obavljanje trgovine na veliko i trgovine s trećim zemljama za određenu robu (»Narodne novine«, br. 47/14 i 62/15).

 

Natrag