U Nar. nov., br. 84 od 6.9.2019. objavljena je Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2019_09_84_1721.html koja stupa na snagu 14.9.2019. osim čl. 7. koji stupa na snagu 1.1.2020.

Novim čl. 3.a propisano je razvrstavanje korisnika javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada iz članka 30. stavka 5. Zakona u dvije kategorije: kućanstva i korisnika koji nije kućanstvo te se, sukladno ovoj dopuni, mijenjala i toč. 7. st. 1. čl. 4.

Nadalje, izmjenom st. 6. čl. 4. propisano je da se standardna veličina i druga bitna svojstva spremnika za sakupljanje otpada mora odrediti na način da spremnik bude primjeren potrebi pojedinog korisnika usluge te se korisniku usluge ne može propisati obveza korištenja spremnika određenog volumena.

Osim toga, propisano je da je cijena obvezne minimalne javne usluge:

- jedinstvena  na području pružanja usluge za sve korisnike usluge razvrstane u kategoriju korisnika kućanstvo.

- jednaka je za sve korisnike usluge razvrstane u kategoriju korisnika koji nije kućanstvo unutar iste potkategorije iz priloga koji je tiskan uz ovu Uredbu i čini njezin sastavni dio.

Osim toga, dopunjen je i čl. 20. a vezano uz obračun cijene javne usluge.

Prijelaznim odredbama propisana je obveza jedinice lokalne samouprave da usklade Odluku o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ove Uredbe.

Natrag