Rok zastare komunalne naknade

Zastara (lat. praescriptio) je institut obveznog prave koja je uređena Zakonom o obveznim odnosima (Nar. nov. br. 35/05 – 29/18; u nastavku: ZOO) nastupom koje prestaje pravo zahtijevati ispunjenje obveze preko suda. Kod ovog instituta vrijeme i protek vremena utječu na prestanak obveze dužnika. Protek vremena kod zastare dovodi do određenog pravnog učinka, tako da zastara nastupa kad protekne zakonom određeno vrijeme u kojem je vjerovnik mogao zahtijevati ispunjenje svoje obveze (čl. 214. st. 2. ZOO).

Kada nastupi zastara dužnik može uskratiti ispunjenje svoje obveze vjerovniku i to prvenstveno iz razloga pasivnosti vjerovnika od trenutka dospjelosti do proteka zakonom određenog vremena u kojem se može putem suda zahtijevati ispunjenje. Bitno je istaći da sud na zastaru ne pazi po službenoj dužnosti već se na nju mora pozvati dužnik ukoliko želi ostvariti posljedice nastupanja zastare a one su da vjerovnik u tom slučaju ne može prisilno ostvariti naplatu svoje tražbine putem suda.

Svrha zastare je da u pravnom odnosu ne bude neizvjesnosti ukoliko vjerovnik , odnosno ovlaštenik svoje pravo ne ostvari u određenom vremenu. Nastupom zastare ne gasi se samo pravo, tako da dužnik i nadalje ostaje dužnik i on može svoju obvezu ispuniti, ali vjerovnik ne može svoje pravo ostvariti putem suda ukoliko se dužnik na nju pozove.

Zastara nastupa kada istekne posljednji dan zakonom određenog vremena a u to vrijeme se računa i vrijeme koje je proteklo u korist dužnikovih prednika.

ZOO izrijekom propisuje da se pravnim poslom ne smije odrediti dulje ili kraće vrijeme zastare od vremena određenog zakonom  kao niti odrediti da zastara neće teći za neko vrijeme. Izričita je zakonska norma prema kojoj se dužnik ne može odreći zastare prije nego protekne vrijeme određeno za zastaru, već samo nakon proteka tog vremena.

Ispunjenjem zastarjele obveze dužnik gubi pravo zahtijevati povrat onoga što je dao bez obzira da li je znao ili nije znao da je njegova obveza zastarjela. Kao što smo prethodno naveli nastupom zastare ne prestaje samo pravo zahtijevati ispunjenja obveze već je posljedica zastare da dužnik može uskratiti ispunjenje svoje obveze i da je u tom slučaju vjerovnik ne može ostvariti prisilnim putem. U tom slučaju obveza dužnika postaje neutuživa ali je dužnik može ispuniti na više načina a jedan od njih da se na zastaru ne pozove. U tom slučaju radi se o odustajanju dužnika od zastare.

Česti upiti odnose se na zastaru naplate komunalne naknade budući je jedan od načina da se izbjegne plaćanje ovog dugovanja je i zastare.

Prema Zakonu o komunalnom gospodarstvu (Nar. nov. br. 68/18 i 110/18), komunalna naknada je novčano javno davanje koje se plaća za održavanje komunalne infrastrukture, a prihod je proračuna jedinice lokalne samouprave za pokriće komunalnih djelatnosti.

Komunalna naknada se koristi za financiranje održavanja i građenja komunalne infrastrukture, a može se na temelju odluke predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave koristiti i za - financiranje građenja i održavanja objekata predškolskog - školskog - zdravstvenog - socijalnog sadržaja - javnih građevina sportske i kulturne namjene te - poboljšanja energetske učinkovitosti zgrada u vlasništvu jedinice lokalne samouprave, ako se time ne dovodi u pitanje mogućnost održavanja i građenja komunalne infrastrukture.

Jednogodišnji rok zastare iz čl. 232. ZOO-a odnosi se na tražbine za isporučenu električnu i toplinsku energiju, plin, vodu, dimnjačarske usluge i za održavanje čistoće ako je isporuka obavljena za potrebe kućanstva. Ovaj rok se primjenjuje i na tražbine radio i televizijskih postaja za upotrebu radio i televizorskog prijemnika, tražbine pošte, telegrafa i telefona, za povremene tiskovine, računajući od isteka vremena za koje je tiskovina naručena.

Rok zastare za komunalnu naknadu, kao povremenog javnog davanja, propisan je čl. 226. ZOO-a i iznosi tri godine, a počinje teći prvog idućeg dana nakon roka dospijeća navedenog na računu. Ako jedinica lokalne samouprave ili komunalno poduzeće kojem je povjerila naplatu komunalne naknade, u rogu od 3 godine ne pokrene postupak prisilne naplate nastupit će rok zastare i ista se neće moći naplatiti ako dužnik istakne prigovor zastare.

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Godišnju pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ za 2019. možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a po cijenama od 1.000,00 kn (internet izdanje), 1.300,00 kn (tiskano izdanje) ili 1.600,00 kn (internet i tiskano izdanje).

Natrag