U Nar. nov., br. 62/19 od 26.6.2019. objavljen je Pravilnik o upisniku poljoprivrednika  koji stupa na snagu 1. srpnja 2019. godine.

Ovim se Pravilnikom propisuje način vođenja Upisnika poljoprivrednika, vrste podataka, provjere, način objedinjavanja i dijeljenja podataka iz drugih baza s Upisnikom, način i uvjeti prodaje vlastitih poljoprivrednih proizvoda, način vođenja evidencije o proizvodnji i prodaji vlastitih poljoprivrednih proizvoda, način i rokovi izvještavanja Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju o proizvodnji i prodaji vlastitih poljoprivrednih proizvoda proizvedenih na poljoprivrednom gospodarstvu te izgled, sadržaj i postupak izdavanja poljoprivredne iskaznice.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o Upisniku poljoprivrednih gospodarstava (»Narodne novine«, broj 76/11 i 42/13).

Natrag