U Nar. nov., br. 16/19 od 15.2.2019. objavljen je Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih i polugodišnjih izvještaja i drugih izvještaja alternativnog investicijskog fonda (u nastavku: Pravilnik) koji stupa na snagu 23.2.2019., a prvi put se primjenjuje na polugodišnje izvještaje i dodatne izvještaje sa stanjem na dan 30. lipnja 2019. godine.

Pravilnik uređuje vođenje računovodstva, sadržaj, oblik, objavu, način i rokove izrade i dostave godišnjih i polugodišnjih izvještaja kojima društvo za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima izvještava Hrvatsku agenciju za nadzor financijskih usluga i druge vanjske korisnike o financijskom položaju, uspješnosti poslovanja i novčanim tokovima alternativnog investicijskog fonda kojima upravlja, kao i druge izvještaje koji se sastavljaju za potrebe nadzora.

Danom početka primjene Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih i polugodišnjih izvještaja i drugih izvještaja alternativnog investicijskog fonda (Nar. nov., br. 105/17).

Natrag