U Nar. nov. br. 3 od 9. siječnja 2019. objavljen je Pravilnik o obliku i sadržaju ugovora o obavljanju studentskih poslova https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2019_01_3_64.html koji stupa na snagu 17.1.2019.

Pravilnikom se propisuje oblik i sadržaj Ugovora o obavljanju studentskih poslova te postupak njegova izdavanja, potpisivanja i sklapanja, kao i način izvještavanja Ministarstva znanosti i obrazovanja o naručiteljima posla, o broju posredovanja i o ukupno ostvarenoj naknadi u svrhu poboljšanja studentskoga standarda. Ugovor se sklapa prije početka obavljanja studentskoga posla, između izvođača, posrednika i naručitelja posla, u tri istovjetna primjerka, za svakog potpisnika po jedan. Ugovor se može zaključiti i potpisati u papirnatom ili elektroničkom obliku.

Natrag