U Nar. nov., br. 84 od 6.9.2019. objavljen je Pravilnik o izmjenama Pravilnika o polaganju stručnog ispita, obuci i usavršavanju stečajnih upravitelja https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2019_09_84_1724.html koji stupa na snagu 9.9.2019.

Izmijenjenim čl. 24. propisano je da se nakon položenog stručnog ispita provodi stručna obuka osoba upisanih na listu B stečajnih upravitelja u trajanju od jedne godine od dana upisa na listu B stečajnih upravitelja radi stjecanja znanja, vještina i sposobnosti za učinkovito obavljanje dužnosti stečajnog upravitelja te stjecanja uvjeta za upis na listu A stečajnih upravitelja.

Stručne radionice organizira i provodi Pravosudna akademija.

Natrag