U Nar. nov., br. 23 od 8.3.2019. objavljen je Pravilnik o izmjenama Pravilnika o obavješćivanju o proizvodu koji je opasan za potrošače koji stupa na snagu 1. travnja 2019. godine.

Ovim Pravilnikom se u Pravilniku o obavješćivanju o proizvodu koji je opasan za potrošače (Nar. nov., br. 55/10 - 109/14) riječi: »Ministarstvo gospodarstva« u određenom padežu zamjenjuju se riječima: »Državni inspektorat« u odgovarajućem padežu.

Natrag