U Nar. nov., br. 120 od 9. prosinca 2019. objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine Hoteli https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2019_12_120_2375.html koji je stupio na snagu 17.12.2019.

Izmjenama Pravilnika propisano je, pored ostalog, da su ugostiteljski objekti kapaciteta do 50 smještajnih jedinica, u funkcionalnom pogledu i prema načinu pružanja ugostiteljskih usluga, mali ili obiteljski objekti u kojima .ugostiteljske usluge pretežito pruža obitelj.

Detaljnije su, izmijenjenim čl. 28., propisani elementi za razvrstavanje vrste: Hotel, Aparthotel, Turističko naselje, Turistički apartmani i Pansion; Hotel baština i Difuzni hotel; Integralni hotel; lječilišne vrste; Hotel posebnog standarda

Natrag