U Nar. nov., br. 120 od 9. prosinca 2019. objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine Kampovi https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2019_12_120_2378.html koji je stupio na snagu 17.12.2019.

U čl. 36. dodan je novi st. 3. kojim je propisano da druga pravna ili fizička osoba registrirana za obavljanje ugostiteljske djelatnosti može pružati uslugu smještaja (noćenja i boravka) na osnovnoj smještajnoj jedinici u kampu, u vlastitoj ili iznajmljenoj pokretnoj opremi za kampiranje, temeljem ugovora s ugostiteljem koji, sukladno rješenju, obavlja ugostiteljsku djelatnost u kampu. Ugostitelj za navedenu smještajnu jedinicu pruža ostali dio usluga smještaja u zajedničkim sadržajima te ispunjava sve ostale propisane uvjete za ugostitelja u pogledu obveza, minimalnih uvjeta, označavanja objekta, održavanja.

Natrag