U Nar. nov., br. 120 od 9. prosinca 2019. objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2019_12_120_2376.html  koji je stupio na snagu 17.12.2019.

Izmjenama Pravilnika propisano je da za razvrstavanje u vrstu Kamp odmorište moraju biti ispunjeni minimalni uvjeti i uvjeti iz Priloga IV. ovog Pravilnika, a za razvrstavanje u vrstu Objekt za robinzonski smještaj moraju biti ispunjeni minimalni uvjeti i uvjeti iz Priloga IVa. ovog Pravilnika.

Osim toga, dodan je novi čl. 28.a kojim je propisana vrsta objekt za robinzonski smještaj, a Prilog IV.a zamijenjen je novim Prilogom IV.a.

Natrag