U Nar. nov., br. 15 od 13.2.2019. objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima koji stupa na snagu petnaestoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Natrag