U Nar. nov., br. 1 od 2. siječnja 2019. objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu i postupku provedbe prodaje nekretnina i pokretnina u ovršnom postupku koji stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim odredbi članka 9., članka 10., članka 11., članka 12., članka 13. i članka 14. koje stupaju na snagu 1. travnja 2019. i primjenjuju se na postupke u kojima je zahtjev za prodaju zaprimljen u Agenciju nakon 1. travnja 2019.

Natrag